సూర్యకుమార్ యాదవ్    స్కోర్:117 (55) (2022)

            దీపక్ హూడా     స్కోర్: 104 (57) (2022)

             సురేష్ రైనా     స్కోర్:101 (60) (2009)

            Kl రాహుల్    స్కోర్: 110* (51) (2016)

            Kl రాహుల్    స్కోర్: 101* (54) (2018)

             రోహిత్ శర్మ     స్కోర్:106 (66) (2015)

             రోహిత్ శర్మ     స్కోర్: 100 (56) (2018)

              రోహిత్ శర్మ     స్కోర్: 100* (56) (2015)

              రోహిత్ శర్మ     స్కోర్: 111* (61) (2018)