గాడ్స్‌ ఐ

జపనీస్‌ సమురాయ్‌

175

269

తల్లి పేరు( సరోజ)

తండ్రి పేరు ( ప్రేమ్‌)

శివుడు

మఠం

స్కార్పియో( ఇంగ్లీష్‌లో తేలు పేరు)

ఓమ్‌

జాతికి సంబంధించిన టాటూ