9. లాంబ్ కబాబ్స్

8. కీమా

7. దాల్ మఖ్నీ

6. చాట్

5.సమోసాలు

4.తాందూరి మాంసాలు

3. బటర్ చికెన్

2. దోసె

1. బిర్యానీ