బాల్స్ : 50

సంవత్సరం : 2015

ప్రత్యర్థి  : పాకిస్తాన్

బట్లర్(ENG)

బాల్స్ : 48

ప్రత్యర్థి  : పాకిస్తాన్

సంవత్సరం : 1996

జయసూర్య(SL)

సంవత్సరం : 2015

ప్రత్యర్థి  : పాకిస్తాన్

బాల్స్ : 46

బట్లర్(ENG)

బాల్స్ : 46

ప్రత్యర్థి  : పాకిస్తాన్

సంవత్సరం : 2014

రైడర్ (NZ)

సంవత్సరం : 2005

ప్రత్యర్థి  : ఇండియా 

బాల్స్ : 45

షాహిద్ అఫ్రిది(PAK)

లారా(WI)

లారా(WI)

బాల్స్ : 44

ప్రత్యర్థి  : జింబాబ్వే

సంవత్సరం : 2006

బౌచర్(SA)

బాల్స్ : 44

ప్రత్యర్థి  : జింబాబ్వే

సంవత్సరం : 2006

షాహిద్ అఫ్రిది(PAK)

బాల్స్ : 37

ప్రత్యర్థి  : శ్రీలంక

సంవత్సరం : 1996

కోరీ ఆండర్సన్(NZ)

బాల్స్ : 36

ప్రత్యర్థి  : వెస్ట్ ఇండీస్

సంవత్సరం : 2014

డివిలియర్స్(SA)

బాల్స్ : 31

ప్రత్యర్థి  : వెస్ట్ ఇండీస్

సంవత్సరం : 2015