10.హార్లే-డేవిడ్సన్ రోడ్ కింగ్

ధర :26.99లక్షలు

9.హార్లే-డేవిడ్సన్ స్ట్రీట్ గ్లైడ్ స్పెషల్

ధర :31.99లక్షలు

8.హోండా CBR1000RR-R

ధర :32.64-33.14లక్షలు

7.ఇండియన్ స్ప్రింగ్‌ఫీల్డ్

ధర :33.06లక్షలు

6.ఇండియన్ చీఫ్‌టైన్ డార్క్ హార్స్/చీఫ్టెన్ లిమిటెడ్

ధర :33.29  to 33.54లక్షలు

5.హార్లే-డేవిడ్సన్ రోడ్ గ్లైడ్ స్పెషల్

ధర :34.99లక్షలు

4.హోండా గోల్డ్‌వింగ్ టూర్

ధర :37.20-39.16లక్షలు

3.BMW M 1000 RR

ధర :42 to 45లక్షలు

2.ఇండియన్ రోడ్‌మాస్టర్

ధర :43.21 to 43.96లక్షలు

1.2019 కవాసకి నింజా H2R

ధర :79.90లక్షలు