10. కాకాపూ

9. కావలీర్ కింగ్ చార్లెస్ స్పానియల్

8. స్టాఫోర్డ్‌షైర్ బుల్ టెర్రియర్

7. ఐరిష్ సెట్టర్

6. బీగల్

5. బోర్డర్ కోలీ

4. పూడ్లే

3. లాబ్రడార్ రిట్రీవర్

2. బోస్టన్ టెర్రియర్

1. గోల్డెన్ రిట్రీవర్