10: ప్రేమ

09: బొబ్బిలి రాజా

08: ఆరాధన

07. నిరీక్షణ

06: మహర్షి

05.జగదేకవీరుడు అతిలోకసుందరి

04: గీతాంజలి

03.రుద్రవీణ

02.స్వాతిముత్యం

01. సాగరసంగమం