10: కోట్ల విజయ భాస్కర రెడ్డి   పరిపాలించిన రోజులు : 2 సంవత్సరాల                          175రోజులు

           09: జగన్ మోహన్ రెడ్డి   పరిపాలించిన రోజులు : 2 సంవత్సరాల                          288రోజులు

            08: కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి    పరిపాలించిన రోజులు : 3 సంవత్సరాల                           96రోజులు

               07: మర్రి చెన్నా రెడ్డి    పరిపాలించిన రోజులు : 3 సంవత్సరాల                          232రోజులు

              06: జలగ వెంగళరావు   పరిపాలించిన రోజులు : 4 సంవత్సరాల                           86రోజులు

              05: నీలం సంజీవ రెడ్డి   పరిపాలించిన రోజులు : 5 సంవత్సరాల                          51 రోజులు

            04: వైస్. రాజశేఖర్ రెడ్డి   పరిపాలించిన రోజులు : 5 సంవత్సరాల                         111 రోజులు

                       03: రామారావు   పరిపాలించిన రోజులు : 7 సంవత్సరాల                          195 రోజులు

           02: కాసు బ్రహ్మానంద రెడ్డి   పరిపాలించిన రోజులు : 7 సంవత్సరాల                           221రోజులు

         01: చెంద్రబాబు నాయుడు   పరిపాలించిన రోజులు : 13 సంవత్సరాల                            245 రోజులు