ఇన్నింగ్స్: 296

10.డిసిల్వా(SL)

రన్ ఔట్స్: 38

ఇన్నింగ్స్: 252

9.అలెన్ బోర్డర్(AUS)

రన్ ఔట్స్: 28

ఇన్నింగ్స్: 249

8.ద్రావిడ్(IND)

రన్ ఔట్స్: 29

ఇన్నింగ్స్: 191

7.యూనిస్ ఖాన్ (PAK)

రన్ ఔట్స్: 30

ఇన్నింగ్స్: 255

6.రణతుంగ(SL)

రన్ ఔట్స్: 30

ఇన్నింగ్స్: 236

5.మార్క్ వా(AUS)

రన్ ఔట్స్: 32

ఇన్నింగ్స్: 308

4.అజారుద్ధీన్(IND )

రన్ ఔట్స్: 32

ఇన్నింగ్స్: 230

3.Ms ఆటపట్టు (SL)

రన్ ఔట్స్: 37

ఇన్నింగ్స్: 322

2.ఇంజమామ్ ఉల్ హక్(PAK)

రన్ ఔట్స్: 38

ఇన్నింగ్స్: 280

1. వసీం అక్రమ్ (PAK)

రన్ ఔట్స్: 38