గోర్డాన్ గ్రీనిడ్జ్ (WI) - 102*

క్రిస్ కెయిర్న్స్ (NZ) - 115

మహ్మద్ యూసుఫ్ (PAK) - 129

కుమార్ సంగక్కర (SL) - 101

క్రిస్ గేల్ (WI) - 132*

మార్కస్ ట్రెస్కోథిక్ (ENG) - 100*

రాంనరేష్ సర్వన్ (WI) - 115*

డేవిడ్ వార్నర్ (AUS) - 124

శిఖర్ ధావన్ (IND) - 109

షాయ్ హోప్ (WI) - 115