1.ప్లేస్ : మనాలి

2.ప్లేస్ : పాపికొండలు

3.ప్లేస్ : మదురై

4.ప్లేస్ : వైజాగ్

5.ప్లేస్ : అలెప్పి

6.ప్లేస్ : కాశ్మీర్

7.ప్లేస్ : లడఖ్

8.ప్లేస్ : దూద్ కాశీ

9.ప్లేస్ : అరకు

10.ప్లేస్ : గోవా