16: రామ్ నాథ్ కోవింద్

పదవీకాలం: 2017 to 2022

15: ప్రణబ్ ముఖర్జీ

పదవీకాలం: 2012 to 2017

14: ప్రతిభా పాటిల్

పదవీకాలం: 2007 to 2012

13: అబ్దుల్ కలాం

పదవీకాలం: 2002 to 2007

12: నారాయణ్

పదవీకాలం: 1997 to 2002

11: శంకర్ దయాళ్ శర్మ

పదవీకాలం: 1992 to 1997

10: వెంకట్రామన్

పదవీకాలం: 1987 to 1992

09: జైల్ సింగ్

పదవీకాలం: 1982 to 1987

08: నీలం సంజీవ రెడ్డి

పదవీకాలం: 1977 to 1982

07: జట్టి

పదవీకాలం: 1977(ఫిబ్రవరి) to 1977(జూలై)

06: ఫకృద్దీన్ అలీ అహ్మద్

పదవీకాలం: 1974 to 1977

వివి గిరి

పదవీకాలం: 1969 to 1974

05: మహ్మద్ హిదాయతుల్లా

పదవీకాలం: 1969(జూలై) to 1969(ఆగస్టు)

04: వివి గిరి

పదవీకాలం: 1969(మే) to 1974(జూలై)

03: జాకీర్ హుస్సేన్

పదవీకాలం: 1967 to 1969

02: బాబూ రాజేంద్ర ప్రసాద్

పదవీకాలం: 1950 to 1962

01: బాబూ రాజేంద్ర ప్రసాద్

పదవీకాలం: 1950 to 1962