10. స్టువర్ట్ బ్రాడ్(ENG)        మ్యాచ్ లు: 156

 09. బోర్డర్ (AUS)    మ్యాచ్ లు: 156

  08. కుక్  (ENG)    మ్యాచ్ లు: 161

  07. ద్రవిడ్ (IND)    మ్యాచ్ లు: 164

    06. చంద్రపాల్ (WI)          మ్యాచ్ లు: 164

         05. కల్లిస్ (SA)          మ్యాచ్ లు: 166

         04. స్టీవ్ వా (AUS)            మ్యాచ్ లు: 168

         03. పాంటింగ్ (AUS)              మ్యాచ్ లు: 168

         02. ఆండర్సన్ (ENG)                మ్యాచ్ లు: 172

               01. సచిన్  (IND)                 మ్యాచ్ లు: 200