10) నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్   08 కోట్లు

9) హెచ్.వినోద్   10 కోట్లు

8) మోహన్ రాజా 10 కోట్లు

7) శివ   15 కోట్లు

6) వెట్రిమారన్  20 కోట్లు

5) లోకేష్ కనగరాజ్   25 కోట్లు

4) మురుగదాస్  30 కోట్లు

3) అట్లీ   50 కోట్లు

2) మణిరత్నం   10 కోట్లు + లాభాల్లో వాటా

1) శంకర్   60 కోట్లు