10. ఆండ్రీ రస్సెల్           రన్స్: 227

09. సూర్యకుమార్ యాదవ్                 రన్స్: 232

   08. తిలక్ వర్మ          రన్స్: 234

07. శివం దూబే           రన్స్: 239

06. శ్రేయాస్ అయ్యర్            రన్స్: 248

    05. పృథ్వీ షా           రన్స్: 254

    04. ఫాఫ్ డు ప్లెసిస్              రన్స్: 255