10.అనిల్ కుంబ్లే (IND)

మ్యాచ్ లు: 271

వికెట్స్: 337

9.లసిత్ మలింగ (SL)

మ్యాచ్ లు: 226

వికెట్స్: 338

8.బ్రెట్ లీ (AUS)

మ్యాచ్ లు: 221

వికెట్స్: 380

7.గ్లెన్ మెక్‌గ్రాత్ (AUS)

మ్యాచ్ లు: 250

వికెట్స్: 381

6.షాన్ పొల్లాక్(SA)

మ్యాచ్ లు: 303

వికెట్స్: 393

5.షాహిద్ అఫ్రిది(PAK)

మ్యాచ్ లు: 398

వికెట్స్: 395

4.వాస్(SL)

మ్యాచ్ లు: 322  

వికెట్స్: 400  

3.వకార్ యూనిస్ (PAK)

మ్యాచ్ లు: 262

వికెట్స్: 416 

2.వసీం అక్రమ్ (PAK)

మ్యాచ్ లు: 356 

వికెట్స్: 502  

1.మురళీధరన్(SL)

మ్యాచ్ లు: 350

వికెట్స్: 534