10.ఫాలోవర్స్: 3.1M 

    జాయిన్ అయిన   సంవత్సరం: 2013

9.ఫాలోవర్స్: 2.8M 

    జాయిన్ అయిన   సంవత్సరం: 2010

8.ఫాలోవర్స్: 3.4M 

    జాయిన్ అయిన   సంవత్సరం: 2010

7.ఫాలోవర్స్: 12M 

    జాయిన్ అయిన   సంవత్సరం: 2010

6.ఫాలోవర్స్: 4.5M 

    జాయిన్ అయిన   సంవత్సరం: 2014

5.ఫాలోవర్స్: 5.4M 

    జాయిన్ అయిన   సంవత్సరం: 2009

4.ఫాలోవర్స్: 6.2M 

    జాయిన్ అయిన   సంవత్సరం: 2015

3.ఫాలోవర్స్: 6.3M 

    జాయిన్ అయిన   సంవత్సరం: 2010

2.ఫాలోవర్స్: 6.3M 

    జాయిన్ అయిన   సంవత్సరం: 2010

1.ఫాలోవర్స్: 12M 

    జాయిన్ అయిన   సంవత్సరం: 2010