10: లాస్: 22.50 కోట్లు

                  9: లాస్: 26.60 కోట్లు

                  8: లాస్: 42.70 కోట్లు

                  7: లాస్: 43.45 కోట్లు

                  6: లాస్: 50.27 కోట్లు

                  5: లాస్: 52.15 కోట్లు

                  4: లాస్: 60.50 కోట్లు

                 3: లాస్: 66.10 కోట్లు

                  2: లాస్: 84.14 కోట్లు

                  1: లాస్: 120 కోట్లు