ఇప్పటిదాక తమిళ్ లో ఎక్కువ గ్రాస్ ను రాబట్టిన సినిమాలు ఏవో చూద్దాం!

గ్రాస్ రూ.850 కోట్ల

గ్రాస్ రూ.300 కోట్ల

గ్రాస్ రూ.295 కోట్ల

గ్రాస్ రూ.289 కోట్ల

గ్రాస్ రూ.275 కోట్ల

గ్రాస్ రూ. 253కోట్ల

గ్రాస్ రూ.245 కోట్ల

గ్రాస్ రూ. 237 కోట్ల

గ్రాస్ రూ. 235 కోట్ల

గ్రాస్ రూ. 228 కోట్ల