విక్రమ్ భట్

సంజయ్ నారంగ్

రణదీప్ హుడా

ఇమ్తియాజ్ ఖత్రీ

మానవ్ మీనన్

బంటీ సచ్దేవా

వసీం అక్రమ్ 

రితిక్ భాసిన్

రోహ్మాన్ షావ్లా 

లలిత్ మోడీ