హిట్ 

(తెలుగు)

నాంది 

(తెలుగు)

అల వైకుంఠపురములో 

(తెలుగు)

చత్రపతి 

(తెలుగు)

జెర్సీ 

(తెలుగు)

అఖండ 

(తెలుగు)

అన్నీయన్ 

(తమిళ్)

కైతి

(తమిళ్)

జిగర్తాండ 

(తమిళ్)

విక్రమ్ వేధ 

(తమిళ్)

మానగరం 

(తమిళ్)

రాత్ససన్ 

(తమిళ్)

ధ్రువంగళ్ పతినరు 

(తమిళ్)

మానాడు 

(తమిళ్)

మాస్టర్ 

(తమిళ్)

డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ 

(మలయాళం)

దృశ్యం 2 

(మలయాళం)

నయట్టు 

(మలయాళం)

యు-టర్న్‌లు 

(కన్నడ)