10: వలిమై   కలెక్షన్స్: 2.10 కోట్లు

09: బీస్ట్   కలెక్షన్స్: 2.30 కోట్లు

08: 777 చార్లీ   కలెక్షన్స్: 6.55 కోట్లు

07: విక్రమ్   కలెక్షన్స్: 6.64 కోట్లు

06: విక్రాంత్ రోనా  కలెక్షన్స్: 12 కోట్లు

05: మేజర్   కలెక్షన్స్: 12.71 కోట్లు

04: కార్తికేయ 2 కలెక్షన్స్: 16.30 కోట్లు

03: రాధేశ్యామ్  కలెక్షన్స్: 19.30 కోట్లు

02: RRR  కలెక్షన్స్: 274.31 కోట్లు

01: కెజిఫ్ 2  కలెక్షన్స్:434.7 కోట్లు