ఇందిరమ్మ ఇంటిపేరు

రూపాయివే

ఇదిగో రాయలసీమ గడ్డ

పాడన తియ్యగా

శ్రీ తుంబుర నారద

రంగులలో కలవో

విధాత తలపున

ఇది నా జీవిత

యెక్కడి తలుపులు

ఆగదు ఆగదు యే నింశము నీకోసము