చేగువేరా తాతలు ఐరిష్ దేశం నుండి         అర్జెంటీనా కి వలస వచ్చారు!

చేగువేరా కి రగ్బీ ఆడటం అంటేచాలా ఇష్టం!

చేగువేరా కవిత్వాలు చాల ఇష్టం గా                      చదువుతాడు!

అతను మెడిసిన్ చదివాడు!

 తన జీవితం లో చేసిన 2 యాత్రలు చేగువేరా      రాజకీయాల్లోకి రావటానికి దోహదపడ్డాయి!

అమెరికా హింసాత్మక వైఖరికి వ్యతిరేకంగా        అతని అతను తిరుగుబాటు చేశాడు!

  చేగువేరా క్యూబాలోని నేషనల్ బ్యాంక్‌కి                      హెడ్ గా పని చేశాడు .

మూడు దేశాలకు సాయుధ విప్లవాలలో            సహాయం చేశారు చేగువేరా.

అతని అవశేషాలు 1997 వరకు దొరకలేదు.