ఆర్ అశ్విన్ Rs 5 crore 

ట్రెంట్‌ బౌల్ట్‌ (Rs 8 crore) 

షిమ్రోన్ హెట్మేయర్ Rs 8.5 crore 

దేవదత్ పడిక్కల్ Rs 7.75 crore 

ప్రసిద్ కృష్ణ (Rs 10 crore) 

యుజ్వేంద్ర చాహల్ Rs 6.5 crore 

రియాన్ పరాగ్ Rs 3.8 crore 

నవదీప్ సైనీ Rs 2.60 crore 

కరుణ్ నాయర్ Rs 1.40 crore 

జేమ్స్ నీషమ్ Rs 1.5 crore 

నాథన్ కౌల్టర్ నైల్  Rs 2 crore 

రాస్సీ వాన్ డెర్ డస్సెన్ Rs 1 crore