15. పృథ్వీ షా           బాల్స్: 18

14. సునీల్ నరైన్               బాల్స్: 17

13. కీరన్ పొలార్డ్              బాల్స్: 17

12. ఇషాన్ కిషన్             బాల్స్: 17

11. నికోలస్ పూరన్                 బాల్స్: 17

10. క్రిస్ మోరిస్            బాల్స్: 17

  09. గిల్‌క్రిస్ట్           బాల్స్: 17

08. కీరన్ పొలార్డ్              బాల్స్: 17

 07. హార్దిక్ పాండ్యా                బాల్స్: 17

06. క్రిస్ గేల్           బాల్స్: 17

05. ఇషాన్ కిషన్           బాల్స్: 16

04. సురేష్ రైనా            బాల్స్: 16

03. సునీల్ నరైన్              బాల్స్: 15

02. యూసఫ్ పఠాన్                 బాల్స్: 15

 01. కేఎల్ రాహుల్                బాల్స్: 14