10.రంగన హెరాత్ (SL) వికెట్లు : 433 మ్యాచ్ లు : 93

9.కపిల్ దేవ్ (IND) వికెట్లు : 434 మ్యాచ్ లు : 131

8.స్టెయిన్(SA) వికెట్లు : 439 మ్యాచ్ లు : 93

7.వాల్ష్ (WI) వికెట్లు : 519 మ్యాచ్ లు : 132

6.బ్రాడ్(ENG) వికెట్లు : 524 మ్యాచ్ లు : 149

5.మెక్‌గ్రాత్ (AUS) వికెట్లు : 563 మ్యాచ్ లు : 124

4.కుంబ్లే(IND) వికెట్లు : 619 మ్యాచ్ లు : 132

3.ఆండర్సన్ (ENG) వికెట్లు : 632 మ్యాచ్ లు : 166

2.వార్న్ (AUS) వికెట్లు : 708 మ్యాచ్ లు : 145

1.మురళీధరన్(SL) వికెట్లు : 800 మ్యాచ్ లు : 133