10.స్టీవ్ వా(AUS)

మ్యాచ్ లు: 168  బాల్స్ : 22461

9.రికీ పాంటింగ్(AUS)

మ్యాచ్ లు: 168  బాల్స్ : 22782

8.కుమార్ సంగక్కర(SL)

మ్యాచ్ లు: 134  బాల్స్ : 22882

7.జయవర్ధనే(SL)

మ్యాచ్ లు: 149  బాల్స్ : 22959

6.అలిస్టర్ కుక్(ENG)

మ్యాచ్ లు: 161  బాల్స్ : 26562

5.అలన్ బోర్డర్(AUS)

మ్యాచ్ లు: 156  బాల్స్ : 27002

4.చంద్రపాల్(WI)

మ్యాచ్ లు: 164  బాల్స్ : 27395

3.కల్లిస్(SA)

మ్యాచ్ లు: 166  బాల్స్ : 28903

2.సచిన్ (IND)

మ్యాచ్ లు: 200  బాల్స్: 29437

1.రాహుల్ ద్రవిడ్(IND)

మ్యాచ్ లు: 164  బాల్స్ : 31258