10. క్రిస్ గేల్(2015)          బాల్స్: 46

09. మురళీ విజయ్(2010)                బాల్స్: 46

08. మయాంక్ అగర్వాల్(2020)                    బాల్స్: 45

07. జయసూర్య(2008)            బాల్స్: 45

06. డేవిడ్ వార్నర్(2017)              బాల్స్: 43

05. డివిలియర్స్(2016)             బాల్స్: 43

04. గిల్‌క్రిస్ట్ (2008)          బాల్స్: 42

03. మిల్లర్ (2013)          బాల్స్: 38

02. యూసఫ్ పఠాన్(2010)               బాల్స్: 37

01. క్రిస్ గేల్(2013)                  బాల్స్: 30