10: ఆండ్రూ ఫ్లింటాఫ్ (ENG)                సిక్సలు: 82

       09: వివ్ రిచర్డ్స్ (WI)                సిక్సలు: 84

     08: క్రిస్ కెయిర్న్స్ (NZ)                సిక్సలు: 87

     07: బ్రియాన్ లారా (WI)                సిక్సలు: 88

          06: సెహ్వాగ్ (IND)                సిక్సలు: 91

    05: జాక్వెస్ కల్లిస్ (SA)                సిక్సలు: 97

         04: క్రిస్ గేల్ (ENG)                సిక్సలు: 98

      03: బెన్ స్టోక్స్ (ENG)                సిక్సలు: 100

   02: ఆడమ్ గిల్‌క్రిస్ట్ (AUS)                 సిక్సలు: 100

        01: మెక్కల్లమ్ (NZ)                సిక్సలు: 107