10.మిసావో ఒకావా(జపాన్ )                 జీవించిన కాలం: 117 years, 27 days                               

                     09.చియో మియాకు(జపాన్ )                 జీవించిన కాలం: 117 years, 81 days                              

                       08.ఎమ్మా మొరానో(ఇటలీ)                 జీవించిన కాలం: 117 years, 137 days                              

                         07.వైలెట్ బ్రౌన్(జమైకా)                 జీవించిన కాలం: 117 years, 189 days                              

                         06.మేరీ Meilleur(కెనడా)                 జీవించిన కాలం: 117 years, 230 days                               

                         05.నబి తజిమ (జపాన్ )                 జీవించిన కాలం: 117 years, 260 days                              

                    04.లూసిల్ రాండన్(ఫ్రాన్స్)                 జీవించిన కాలం: 118 years, 77 days                              

                       03.సారా నాస్(అమెరికా)                 జీవించిన కాలం: 119 years, 97 days                               

                        02.కేన్ టనాకా (జపాన్ )                 జీవించిన కాలం: 119 years, 107 days                              

                        01.జీన్ కాల్మెంట్(ఫ్రాన్స్)                  జీవించిన కాలం: 122 years, 164 days