రూ.1.75 కోట్ల షేర్

రూ.12 కోట్ల షేర్ 

రూ.04 కోట్ల షేర్ 

రూ.18 కోట్ల షేర్ 

రూ.09 కోట్ల షేర్ 

రూ.08 కోట్ల షేర్ 

రూ.26 కోట్ల షేర్ 

రూ.10 కోట్ల షేర్ 

రూ.13 కోట్ల షేర్ 

రూ.10 కోట్ల షేర్ 

రూ.09 కోట్ల షేర్ 

రూ.14 కోట్ల షేర్ 

రూ.16 కోట్ల షేర్ 

రూ.29 కోట్ల షేర్ 

రూ.19 కోట్ల షేర్ 

రూ.27 కోట్ల షేర్ 

రూ.31 కోట్ల షేర్ 

రూ.24 కోట్ల షేర్ 

రూ.19 కోట్ల షేర్ 

రూ.32 కోట్ల షేర్ 

రూ.46 కోట్ల షేర్ 

రూ.30 కోట్ల షేర్ 

రూ.26 కోట్ల షేర్ 

రూ.43 కోట్ల షేర్ 

రూ.53 కోట్ల షేర్ 

రూ.81 కోట్ల షేర్ 

రూ.75 కోట్ల షేర్ 

రూ.75 కోట్ల షేర్ 

రూ.90 కోట్ల షేర్ 

రూ.600 కోట్ల షేర్