10: మోర్తజా (BAN)          బౌలింగ్: 6/26

        09: టాప్లీ (ENG)          బౌలింగ్: 6/24

    18: స్టువర్ట్ బిన్నీ (IND)                       బౌలింగ్: 6/4

      07: విస్టన్ డేవిడ్ (WI)             బౌలింగ్: 6/26

 06: ఇమ్రాన్ తాహిర్(SA)          బౌలింగ్: 7/45

      05: టిమ్ సౌతీ (NZ)          బౌలింగ్: 7/33

  04: రషీద్ ఖాన్ (AFG)          బౌలింగ్: 7/18

    03: మెక్‌గ్రాత్ (AUS)          బౌలింగ్: 7/15

       02: అఫ్రిది (PAK)          బౌలింగ్: 7/12

02: చమిందా వాస్ (SL)          బౌలింగ్: 8/19