10: మహ్మద్ షాజాద్ (AFG)  స్టంపింగ్స్ : 53

09: సర్ఫరాజ్ అహ్మద్ (PAK) స్టంపింగ్స్ : 55

08: ఇయాన్ ఆండ్రూ హీలీ (AUS) స్టంపింగ్స్ : 68

07: కమ్రాన్ అక్మల్ (PAK)  స్టంపింగ్స్ : 85

06: ఆడమ్ గిల్‌క్రిస్ట్ (AUS)  స్టంపింగ్స్ : 92

05: మొయిన్ ఖాన్ (PAK)  స్టంపింగ్స్ : 93

04: ముష్ఫికర్ రహీమ్ (BAN)  స్టంపింగ్స్ : 96

03: RS కలువితారణ (SL)  స్టంపింగ్స్ : 101

02: సంగక్కర (SL)  స్టంపింగ్స్ : 139

01: ధోని (IND)  స్టంపింగ్స్ : 195