టిక్‌టాక్‌లో అత్యధిక  ఫాలోవర్స్  ఉన్నది వీరికే!

        కింబర్లీ లోయిజా 63.6 మిలియన్ ఫాలోవర్స్ 

             జాక్ కింగ్ 68.7 మిలియన్ ఫాలోవర్స్ 

              విల్ స్మిత్ 72 మిలియన్ ఫాలోవర్స్ 

               అడిసన్ రే 87.8 మిలియన్ ఫాలోవర్స్ 

               బెల్లా పోచ్ 89.9  మిలియన్ ఫాలోవర్స్ 

              ఖాబీ లేమ్ 139.9  మిలియన్ ఫాలోవర్స్ 

        చార్లీ డీ అమీలియో 141.2  మిలియన్ ఫాలోవర్స్