10: లియామ్ లివింగ్‌స్టోన్(2022)                    మీటర్స్: 117

           09: బెన్‌కటింగ్(2016)                    మీటర్స్: 117

     08: గౌతమ్ గంభీర్(2017)                    మీటర్స్: 117

         07: రాస్ టేలర్(2008)                    మీటర్స్: 119

     06: యువరాజ్ సింగ్(2009)                    మీటర్స్: 119

            05: క్రిస్ గేల్(2013)                    మీటర్స్: 119

        04: రాబిన్ ఉతప్ప(2010)                    మీటర్స్: 120

       03: ఆడమ్‌గిల్‌క్రిస్ట్(2011)                    మీటర్స్: 122

      02: ప్రవీణ్‌కుమార్(2011)                    మీటర్స్: 124

    01: ఆల్బీ మోర్కెల్(2008)                    మీటర్స్: 125