10.రోల్స్ ఘోస్ట్

4.3-4.9 కోట్లు

9. రోల్స్ రాయిస్ వ్రైత్

4.6 కోట్లు

8. ఫెరారీ 812 సూపర్ ఫాస్ట్

5.2 కోట్లు

7. ఫెరారీ GTC4 లుస్సో V12

5.2 కోట్లు

6. లంబోర్ఘిని అవెంటడోర్ ఎస్

5.89 కోట్లు

5. రోల్స్ రాయిస్ డాన్

6.25 కోట్లు

4. బెంట్లీ ముల్సన్నే స్పీడ్

6.9 కోట్లు

3. రోల్స్ రాయిస్ కుల్లినన్

6.95 కోట్లు

2. లంబోర్ఘిని అవెంటడోర్ SVJ

8.5 కోట్లు

1. రోల్స్ రాయిస్ ఫాంటమ్

9.5-11.35 కోట్లు