1.లోపం:  ఇంటిగ్రేషన్ డిజార్డర్

2.లోపం: మతిమరుపు

3.లోపం: ఓసిడి

4.లోపం: నత్తి

5.లోపం: అంధుడు 

6.లోపం: వినికిడి

7.లోపం: ఆల్కహాలిక్ 

8.లోపం: అంధుడు 

9.లోపం: రే చీకటి

10.లోపం: నత్తి