లేటెస్ట్ KTM బైక్స్             2022

KTM  200 DUKE

PRICE  RS 1.85 LAKH

KTM  125 DUKE

PRICE  RS 1.70 LAKH

KTM  390 DUKE

PRICE  RS 2.87 LAKH

KTM  RC 200

PRICE  RS 2.08 LAKH

KTM  250 DUKE

PRICE  RS 2.28 LAKH

KTM  250 DUKE

PRICE  RS 2.28 LAKH

    KTM390 ADVENTURE

PRICE  RS 3.28 LAKH

    KTM250 ADVENTURE

PRICE  RS 2.35 LAKH

  KTM RC 125

PRICE  Rs1.81 LAKH