ఇషాన్ కిషన్ (Rs 15.25 crore)

ఎమ్. అశ్విన్  (Rs 1.6 crore)

జయదేవ్ ఉనాద్కాట్ (Rs 1.3 crore)

డెవాల్డ్ బ్రెవిస్ (Rs 2.8 crore)

జోఫ్రా ఆర్చర్  (Rs 8 crore)

టైమల్‌ మిల్స్‌ (Rs 1.5 crore)

రిలే మెరెడిత్  (Rs 1 crore)

టిమ్ డేవిడ్  (Rs 8.2 crore)

డానియల్ శ్యామ్స్   (Rs 2.6 crore)

ఎన్. తిలక్ వర్మ  (Rs 1.70 crore)