1. సాంబార్

2.కారం పొడి

3.ఆవకాయ్

4.పల్లీల చట్నీ

5.ఉల్లిపాయ కారం

6.బొంబాయి చట్నీ

7.గీ ఇడ్లీ 

8.షుగర్ 

9.టమాటో చట్నీ 

10.నాన్-వెజ్