10.జగపతి బాబు     సినిమాలు: 07 (1987)

         09.బాలకృష్ణ      సినిమాలు: 07 (1987)

      08. అల్లరి నరేష్      సినిమాలు: 08 (2008)

             07. ANR     సినిమాలు: 09 (1960)

     06. శోభన్ బాబు     సినిమాలు: 12 (1980)

        05. చిరంజీవి     సినిమాలు: 14 (1980)

      04. రాజేంద్రప్రసాద్         సినిమాలు: 17 (1988)

      03. కృష్ణం రాజు      సినిమాలు: 17 (1974)

              02. NTR     సినిమాలు: 17 (1964)

            01. కృష్ణ     సినిమాలు: 18 (1972)