మొక్కజొన్న

పకోడీ ,బజ్జి 

సమోసా

మసాలా ఛాయ్ 

కచోరిస్

సూప్

మోమోస్

జిలేబి

 చికెన్ టిక్కా

వడ-పావ్