రూ.500

రూ.5000

రూ.51000

డబ్బు తీసుకోలేదు

రూ.4 లక్షలు

రూ.500

రూ.11000

రూ.2000

రూ.1116

రూ.2500