భారతదేశంలో ఫేమస్  ఎలక్ట్రిక్ బైక్స్

రివోల్ట్ ఆర్ వీ 400

ధర :1లక్ష 24 వేలు

ధర :1లక్ష 14 వేలు

రివోల్ట్ ఆర్ వీ 300

ధర :1లక్ష 40 వేలు

ఏతెర్ 450x 

ఒకినావా లైట

ధర :71 వేలు

ఒకినావా లైట

ధర :70 వేలు

టీవీఎస్ ఐ క్కుబ్

ధర :1లక్ష 60 వేలు

 బజాజ్ చేతక్ 

ధర :1లక్ష 48 వేలు