01. ప్రేమి విశ్వనాథ్ - Rs.30000

02.సుజిత - Rs.25000

03.కస్తూరి -Rs.2500

04.రాశి -Rs.25000

05.సుహాసిని -Rs.25000

06.మేఘన లోకేష్ -Rs.20000

07.నవ్య స్వామి- Rs.20000

08.ఐశ్వర్య పిస్సె - Rs.20000 

09.శోభా శెట్టి - Rs.15000

01. ప్రేమి విశ్వనాథ్ - 30000