(జెంటిల్ మేన్) బ్లాక్ బస్టర్

(ప్రేమికుడు) సూపర్ హిట్

(భారతీయుడు) బ్లాక్ బస్టర్ 

(జీన్స్) సూపర్ హిట్

(ఒకే ఒక్కడు) బ్లాక్ బస్టర్

(నాయక్: ది రియల్ హీరో)  ప్లాప్ 

(బాయ్స్) యావరేజ్ 

(అపరిచితుడు) బ్లాక్ బస్టర్

(శివాజీ: ది బాస్) బ్లాక్ బస్టర్

(రోబో) బ్లాక్ బస్టర్

(స్నేహితుడు) బ్లాక్ బస్టర్

(ఐ: మనోహరుడు) సూపర్ హిట్

(2.0) బ్లాక్ బస్టర్