ఈ కీబోర్డ్ షార్ట్‌కట్స్ మీ కోసమే!

Mark as Unread: CTRL + SHIFT + U

Archive Chat: CTRL + E

Pin/ Unpin: CTRL + SHIFT + P

Search in Chat: CTRL + SHIFT + F

New Group: CTRL + SHIFT + N

Mute Chat: CTRL + SHIFT + M

Delete Chat: CTRL + SHIFT + D

Search in Chat List: CTRL + F

New Chat: CTRL + N

Open Profile: CTRL + P

Return Space: SHIFT + ENTER

Settings: CTRL + ,