2010 –రూ. 5 లక్షల, 35వేలు

2011 – రూ. 5 లక్షల,45 వేలు.

2012 –రూ. 7 లక్షల,50 వేలు.

2013 – రూ. 9 లక్షల,26 వేలు.

2014 –రూ. 9 లక్షల,50 వేలు.

2015 – రూ. 10 లక్షల,32వేలు.

2016 – రూ. 14లక్షల,65వేలు.

2017 – రూ. 15లక్షల, 60 వేలు.

2018 – రూ.16లక్షల.60 వేలు.

2019 – రూ.17 లక్షల 60 వేలు.

2020 – కరోనా కారణంగా వేలం జరగలేదు.

2021 – రూ.18 లక్షల 90 వేలు.

2022 – రూ.24 లక్షల 60 వేలు.