ఆశా సైనీ

మంజూష(యాంకర్)

కుషిత (Tik Toker)

మోహన భోగరాజు (సింగర్)

వర్షా (జబర్దస్త్)

రోషన్ (సుమన్ టీవీ యాంకర్)

మంజూష (సుమన్ టీవీ యాంకర్)

పాపి మాస్టర్ 

కరుణ భూషణ్(సీరియల్ ఆర్టిస్ట్)

లక్ష్య(నటుడు)

కౌశిక్(సీరియల్ ఆర్టిస్ట్)

శ్రీహన్(నటుడు)

చైతన్య గరికపాటి (నటుడు)